TV-PROGRAMMIDES REKLAAMI EDASTAMISE KORD

TV-PROGRAMMIDES REKLAAMI EDASTAMISE KORD

1. BMA kohustub:
1.1. edastama AGENTUURI poolt tellitud reklaami vastavalt AGENTUURI poolt Batsoft süsteemis kinnitatud eetriplaanile.
2. BMA-l on õigus keelduda AGENTUURI poolt tellitud reklaami edastamisest, juhul kui:
2.1. reklaami sisu on vastuolus reklaami sisu on vastuolus reklaami edastamise riigi (üldjuhul Eesti Vabariigi) kehtivate õigusaktidega;
2.2. reklaammaterjali salvestuse halb kvaliteet või ebasobiv formaat ei võimalda reklaami edastamist tavalises tehnilises kvaliteedis;
2.3. reklaamimaterjal ei ole esitatud käesolevas eeskirjas sätestatud tingimustega kooskõlas;
2.4. reklaamimaterjal sisaldab kolmandate osapoolte reklaami, milles ei ole BMA-ga eelnevalt kirjalikult kokku lepitud;
2.5. eelneva reklaamiaja eest väljastatud arve ei ole AGENTUURI poolt õigeaegselt tasutud.
3. BMA ei ole kohustatud kontrollima Agentuuri poolt esitatud reklaami vastavust Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.
4. Juhul, kui BMA süül ei edastatud AGENTUURI poolt tellitud reklaami kokkulepitud ajal eetris üldse, kohustub BMA pakkuma AGENTUURILE reklaami edastamiseks samaväärsel ajal samaväärset ajalist tsooni ja positsiooni tasuta.
5. AGENTUUR kohustub:
5.1.reserveerima ja kinnitama tellimuse Batsoft online süsteemis.
5.2. kui AGENTUUR tühistab reklaami edastamise vastavalt eelnevalt reserveeritud ja kooskõlastatud eetriplaanile ja/või ei edasta reklaammaterjale vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne soovitava
reklaamiedastamise perioodi algust, kohustub AGENTUUR kompenseerima BMA-le kulud 100% (saja protsendi) ulatuses tühistatud reklaamiaja väärtusest.
5.3. toimetama eelnevalt kokku lepitud reklaammaterjalid BMA ftp-serverile ftp.1tv.lv ((formaadis .mpg/.mxf/.mov edastamiskiirus 6Mb/s koos audiofailiga) hiljemalt 4 (neli) tööpäeva enne planeeritava reklaami edastamise algust vastavas programmis.
5.4. kandma täielikult vastutust edastatud reklaammaterjalide kehtivale seadusandlusele mittevastavuse eest, reklaammaterjalide sisu ja tehnilise kvaliteedi, kolmandate osapoolte autoriõiguse ja täiendava autoriõiguse aluste audio-visuaalsete elementide, sümbolite, logode, jne. sisaldumise eest reklaamis, ning juhul, kui sellega seose esitatakse BMA-le kaebusi või nõudeid mistahes kolmandate osapoolte poolt – lahendama need enda jõudude ja kuludega.
5.5.esitama BMA nõudmisel elektroonilisel kujul detailset informatsiooni autoriõigusega kaitstud teoste kohta, mida on kasutatud edastatud reklaammaterjalides (edaspidi Aruanne). Aruandes peab olema järgmine informatsioon:
1. autoriõigusega kaitstud teose nimetus;
2. autor ja/või helilooja;
3. esitaja (bändi nimetus, nimi, perekonnanimi või esitaja pseudonüüm);
4. kui mitme minuti ja sekundi jooksul esitatakse teost eetris;
5. teose produtsent.

REKLAAMI EDASTAMISE KORD MASSIMEEDIAS

1. BMA kohustub:
1.1. edastama AGENTUURI poolt tellitud reklaami vastavalt AGENTUURI poolt Batsoft süsteemis kinnitatud eetriplaanile;
2. BMA-l on õigus keelduda AGENTUURI poolt tellitud reklaami edastamisest, juhul kui:
2.1. reklaami sisu on vastuolus Läti, Leedu või Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega;
2.2. reklaammaterjali salvestuse halb kvaliteet või ebasobiv formaat ei võimalda reklaami edastamist tavalises tehnilises kvaliteedis;
2.3. reklaamimaterjal ei ole esitatud käesolevas eeskirjas sätestatud tingimustega kooskõlas;
2.4. reklaamimaterjal sisaldab kolmandate osapoolte reklaami, milles ei ole BMA-ga eelnevalt kirjalikult kokku lepitud;
2.5. eelneva reklaamiaja eest väljastatud arve ei ole AGENTUURI poolt õigeaegselt tasutud;
2.6. reklaamis esineb ortograafilisi ja/või stilistilisi vigu.
3. BMA ei ole kohustatud kontrollima Agentuuri poolt esitatud reklaami vastavust Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.
4. Juhul, kui BMA süül ei edastatud AGENTUURI poolt tellitud reklaami kokkulepitud ajal eetris üldse, kohustub BMA pakkuma AGENTUURILE reklaami edastamiseks samaväärsel ajal samaväärset ajalist tsooni ja positsiooni tasuta.
5. AGENTUUR KOHUSTUB:
5.1.esitama BMA-le massimeedias reklaami edastamise plaani hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne soovitava reklaamiedastamise perioodi algust;
5.2. kui AGENTUUR tühistab reklaami edastamise vastavalt eelnevalt reserveeritud ja kooskõlastatud plaanile ja/või ei edasta reklaammaterjale vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne soovitava reklaamiedastamise perioodi algust, kohustub AGENTUUR kompenseerima BMA-le kulud 100% (saja protsendi) ulatuses tühistatud reklaamiaja väärtusest.
5.3. edastama BMA-le vähemalt 4 (neli) tööpäeva enne soovitava reklaamiedastamise perioodi algust Poolte vahel kooskõlastatud reklaamvideomaterjalid, mis on ette nähtud massimeediasse paigutamiseks, laadides need BMA ftp-serverile ftp.1tv.lv (formaadis: avi (xvid codec), mpg, mp4);
5.4. kandma täielikult vastutust edastatud reklaammaterjalide kehtivale seadusandlusele mittevastavuse eest, reklaammaterjalide sisu ja tehnilise kvaliteedi, kolmandate osapoolte autoriõiguse ja täiendava autoriõiguse aluste audio-visuaalsete elementide, sümbolite, logode, jne. sisaldumise eest reklaamis, ning juhul, kui sellega seose esitatakse BMA-le kaebusi või nõudeid mistahes kolmandate osapoolte poolt – lahendama need enda jõudude ja kuludega;

REKLAAMI EDASTAMISE KORD AJALEHES

1. BMA kohustub:
1.1. BMA kohustub paigutama reklaami ajalehes vastavalt käesoleva Lepingu sätetele, lähtudes AGENTUURi esitatud ja Poolte vahel kooskõlastatud tellimusest:
1.1.1. võtma vastu AGENTUURI poolt tellimusi hiljemalt 5 (viis) tööpäeva enne soovitava reklaamiedastamise perioodi algust, ning materjale vastavalt üldisele reklaami edastamise korrale;
1.1.2. 2 (kahe) tööpäeva jooksul aktsepteerima või põhjendatult keelduma AGENTUURI poolt kirjalikult edastatud tellimuses sisalduva kliendi reklaami avaldamisest;
1.1.3. mitte tegema reklaami sisus ootamatuid muudatusi, mis ei ole kooskõlastatud AGENTUURIGA.
1.2. ilma kahjude hüvitamiseta ja eelneva hoiatuseta, mitte alustama reklaami avaldamist või, kui avaldamist on alustatud, peatama, kui AGENTUUR ei ole täitnud kõiki oma varasemaid kohustusi ning juhul kui:
1.2.1. see on vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega, moraali- või eetikanormidega:
1.2.2. reklaammaterjalid sisaldavad kolmanda osapoole reklaami (ka logo ja/või teksti kujul) ja seda ei kooskõlastata BMA-ga kirjalikult;
1.3. Kui BMA süü tõttu on AGENTUURI reklaami edastamisel selle sisu ja disain märkimisväärselt rikutud, kompenseerib BMA selle pakkudes AGENTUURILE analoogset reklaamipinda ning reklaam avaldatakse võimalikult kiiresti, AGENTUURIGA kokku lepitud ajal.
1.4. BMA ei vastuta ülaltoodud punktis 1.3 mainitud vigade eest, kui need ei ole märkimisväärsed ja ei eksita tarbijaid reklaamitavate kaupade ja teenuste olemuse ja nime osas ning võimaldavad tarbijatel reklaamijat leida, olenemata vigadest. Grammatilisi vigu, mis ei muuda reklaami olemust, ei loeta märkimisväärseks rikkumiseks ja mittekvaliteetseks avaldamiseks.
1.5. AGENTUUR võib esitada kaebusi AGENTUURI poolt esitatud reklaammaterjalide avaldamise kohta 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast reklaami avaldamist ajalehes. Kui agentuur ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast reklaami avaldamist esitanud BMA-le kirjalikke kaebusi reklaami avaldamise kohta, loetakse, et BMA on täielikult täitnud oma kohustused.
1.6. AGENTUURI kaebused avaldatud reklaami värvi kohta võetakse vastu ainult värvitõendite olemasolu korral (Poolte poolt heakskiidetud värvimallid) ja kui reklaam on esitatud vastavuses tehniliste nõuetega.
2. AGENTUURI kohustused:
2.1. pakkuda oma klientidele ajalehes reklaami avaldamist vastavalt selle korra Lisas toodud hindadele;
2.2. esitama BMA-le valmis reklaammaterjale käesoleva korra ja selle Lisades sätestatud korras vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne reklaami eeldatavat avaldamist. Kui AGENTUUR ei esita käesolevas punktis kokkulepitud tähtaja jooksul avaldatavat reklaamimaterjali, on BMA-l õigus tühistada AGENTUURI reklaammaterjalide avaldamine. Tühistamise korral lepivad Pooled kokku teise aja reklaammaterjalide avaldamiseks võimalikult lühikese aja jooksul.
2.3. kooskõlastama avaldamise kuupäevad ja reklaami suuruse ning edastama reklaammaterjalid elektrooniliselt vastavalt tehnilistele nõuetele ja ETTEVÕTTE poolt sätestatud tingimustele (käesoleva korra Lisa);
2.4. esitama reklaammaterjalid faili vormis FTP serverile: ftp://ftp.firm.ee Poolte vahel kokku lepitud tingimustel vähemalt 5 (viis) päeva enne eeldatavat avaldamist;
2.5. täielikult vastutama BMA-le esitatud reklaami sisu vastavuse eest Eesti Vabariigi õigusaktidele, selle tehnilise kvaliteedi ja autoriõiguste järgimise eest kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega, ning võtma täieliku vastutuse eelnevaga seotud õiguslike ja finantstagajärgede eest;
2.6. vastastikusel kirjalikul kokkuleppel maksma BMA tehniliste teenuste eest reklaami tellimuse muutmise korral, kui sellised muudatused esitatakse BMA poolt;
2.7. vastutama reklaammaterjalide avaldamise vastavuse eest üldtunnustatud moraali- ja eetikanormidele;
2.8. mitte esitama BMA-le reklaamimaterjalides kolmanda osapoole reklaami (ka logo ja/või teksti kujul), välja arvatud juhul, kui see on eraldi kirjalikult kooskõlastatud BMA-ga.
2.9. Kui AGENTUUR ei esita avaldatavat reklaammaterjali eespool punktis 2.4 kokku lepitud tingimustel, ei avaldata AGENTUURI poolt edastatud reklaami. Sellisel juhul lepivad Pooled kokku teise, kõige lähema reklaami avaldamise aja.
2.10. Kui AGENTUUR keeldub eelnevalt broneeritud reklaampinnast 4 (neli) päeva enne reklaami kavandatud avaldamist, maksab AGENTUUR BMA-le hüvitist suuruses 50% (viiskümmend protsenti) reklaampinna arvestuslikust väärtusest.

TASUMISE KORD

1. AGENTUUR kohustub tasuma edastatud või avaldatud reklaami eest vastavalt väljastatud arvele ning kooskõlas arvetes esitatud tingimustega.
2. Pooled lepivad kokku, et arved esitatakse elektroonilisel kujul ning saadetakse AGENTUURILE elektrooniliselt AGENTUURI poolt antud e-posti aadressile ning arved on kehtivad allkirjata.
3. Kui AGENTUUR viivitab lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega vastavalt väljastatud arvetele või ei täida neid üldse, maksab AGENTUUR BMA-le leppetrahvi arvestusega 0.3% tähtaegselt tasumata summast iga viivituses olnud kalendripäeva eest. Sellisel juhul on BMA-l õigus üle vaadata iga konkreetse AGENTUURI kliendi reklaami edastamise tingimused või keelduda AGENTUURI kliendi reklaami edastamisest või avaldamisest kuni rahaliste kohustuste täitmiseni.
4. BMA-l on õigus edastada AGENTUURI võlgnevus inkassoteenust osutavale firmale, kui AGENTUUR viivitab arve tasumisega rohkem, kui 30 (kolmkümmend) päeva.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

1. Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Poolte vahelisest suhetest seoses reklaami edastamise ja avaldamisega ning milles ei ole Pooled läbirääkimiste teel kokkulepet saavutanud, edastatakse Eesti Vabariigi kohtule lahendamiseks vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

VÄÄRAMATU JÕUD

1. Lepingu pooli ei peeta vastutavaks lepingu tingimuste rikkumise eest olukorras, kui selle
põhjuseks on vääramatu jõu asjaolud, mille saabumist Pooled ei näinud ette ega võinud ette näha (nt. loodusõnnetus, tulekahju, üleujutused, streik, halb satelliitside või edastusseadmete toimimise rike, kaabeltelevisiooni operaatori tehniliste seadmete rike, valitsuse võimuorganite või haldusasutuste väljastatud aktid jne) mis ei kuulu Poolte kontrolli alla ja mida lepingu sõlmimise ajal ei olnud võimalik ette näha. Samamoodi ei vastuta Pooled oma kohustuste täitmata jätmise või nende nõuetekohase täitmise eest, kui nõuetekohane täitmine ei ole Venemaa Föderatsiooni või Balti riikide regulaatorite poolt vastu võetud otsuste või korralduste tõttu võimalik, aga ka juhul, kui toimuvad muudatused saatekavas või kui on vaja suurendada teatud avaliku ürituse ulatust Venemaa Föderatsioonis või Balti riikides.

2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemine peab olema tõestatud Poolte poolt usaldusväärsete dokumentidega, mis viitavad sellistele asjaoludele, mis kohustuste täitmata jätmise põhjustasid.