Finantsandmed

Baltijas Mediju Alianse (BMA) on erafirma, mille Balti riikide peakorter asub Lätis aadressil Riia, Gertrudes 12-3, LV-1010. Ettevõtte registrikood on 40003924920 ning selle tütarettevõtted paiknevad Vilniuses ja Tallinnas.

Baltijas Mediju Alianse on rahvusvaheline meediakontsern, mille tegevus kolmes Balti riigis – Lätis, Leedus ja Eestis – hõlmab telekanalite edastamist ja mobiilmeediat (internet ja ühissõidukid), samuti saatematerjalide tootmist televisioonile ja teistele meediavaldkondadele. Meediakontsern BMA koosneb üheteistkümnest struktuuriüksusest, mis paiknevad kolmes Balti riigis, ning kujutab endast üht Baltimaade suurimat meediakontserni. Rahvusvähemustele mõeldud meediakanalite arvu ja nimetatud auditooriumile avaldatava mõju poolest on BMA Baltimaade suurim meediafirma.

Kontserni põhilisteks sissetulekuallikateks on kolm tegevussuunda: reklaami avaldamine televisioonis ja ajakirjanduses, BMA telekanalite näitamine tasulistes digitaal- ja kaabeltelevisioonivõrkudes ning kirjastustegevus. BMA majandusaasta kattub kalendriaastaga (1. jaanuar kuni 31. detsember).

 

Finantsandmed 2016

Finantsandmed 2015

Finantsandmed 2014

2013. aasta tegevusülevaade

BMA koostab konsolideeritud aastaaruande.

2013. aastal oli kontserni käive 20,6 mln eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 2% väiksem (dünaamilisi valuutakursse arvestades). Sellise käibe põhjuseks oli suhteline stagnatsioon Balti riikide telereklaami turul, tugev hinnakonkurents meediaturu osaliste vahel ning Leedu raadio- ja telekomisjoni (LRTK) ebaprofessionaalne tegevus PBK kanalile Leedus osaliste piirangute seadmisel.

LRA ametlikel andmetel suurenes Läti reklaamiturg 2013. aastal 3,6%, sealhulgas kasvas televisioonis avaldatav reklaam 1,6% ja ajakirjanduses avaldatav reklaam 2,1%. BMA televisioonitulude dünaamika vastas turu üldisele dünaamikale (+1,5%), ajakirjandusest saadavad tulud aga ületasid turu keskmist mitu korda (+35%). Leedu telereklaami turg oli 2013. aastal eelmise aastaga võrreldes languses (–1,2%) ning BMA tulud vähenesid 5,8%. Eestis kasvasid kõik telereklaami eelarved 2013. aastal 2012. aastaga võrreldes 5,2% (BMA selle tulusegmendi dünaamika oli –2%), reklaam Eesti ajakirjanduses vähenes 4,2% (samal ajal oli BMA dünaamika +3%).

BMA telekanaleid levitavate võrguoperaatorite tellijate arv jäi stabiilseks, kerge tendents oli suurenemise poole (+11,9% kõigis Balti riikides kokku). Samal ajal kasvasid BMA kanalite levitamisest saadud tulud 2013. aastal 2012. aastaga võrreldes 12,5%, muu hulgas tänu tellimishinna mõningasele tõusule.

BMA käivet mõjutanud tegurid võimaldavad osaliselt seletada ka firma majanduslikku puhaskahjumit. Peale selle kasvasid tegevuskulud seoses telematerjalide sisseostmise suurenemisega aga ka seetõttu, et meie uute kanalite loomise tagajärjel suurenesid kulud telesignaali kohaletoimetamisele satelliitide abil. BMA on kõigil tasanditel säilitanud stabiilselt kõrged likviidsusnäitajad, küll aga oli käibekapitali tase 2013. aastal erakordselt madal. See oli ühest küljest tingitud aktiivsuse mõningasest vähenemisest, teisest küljest aga laenupoliitika ja rahakäibe juhitavuse märkimisväärsest paranemisest.

Aktiva kasvas 2013. aastal 5,6%, eriti märgatav oli kasv põhivahendite segmendis (+15,5%). 2013. aastal pöörati erilist tähelepanu investeeringutele Riia telestuudio seadmete ja tehnoloogiate uuendamisse. See oli seotud uute kanalite (REN TV Lietuva) eetrisseandmisega, mõningate olemasolevate telekanalite formaadi ja edastustehnoloogia muutmisega ning tehnilise baasi tavapärase uuendamisega, aga ka TV audio- ja videomaterjalide alternatiivsete edastusvõimaluste uurimisega. Need investeeringud peavad tulevikus tagama meie auditooriumi, turuosa ja kasumi kasvu. Selline on BMA investeeringute strateegiline suund 2014. aastal ja ka keskpikas perspektiivis. BMA uurib pidevalt ka teleleviga külgnevaid projekte ja investeerimisvõimalusi, samuti koostöö- ja koopereerumisvõimalusi nimetatud valdkondades Balti ja rahvusvahelisel turul.

Finantsandmed 2013.

Finantsandmed 2012.

Finantsandmed 2011.

Andmedarhiiv